0700-916590 info@halsokraften.se

Våra första bikupor.

Våra första bikupor.

 

Biodling

Under sommaren 2014 fick 6 bisamhällen flytta in i familjens trädgård. Vår målsättning är att bidra till att bin får möjlighet att överleva och att kunna erbjuda dem en omgivning med biologisk mångfald där de trivs och får möjlighet att samla nektar och pollen under stor del av sommarsäsongen. Vi tycker att det är viktigt att bina får övervintra på sin egentillverkade honung, därför kommer vi inte att ta ut mer än den mängden honung som utgör överskottet från varje kupa. Efterhand, när vi hittar lämpliga ställen att placera våra kupor på utanför den egna trädgården och bigården växer, kommer vi att erbjuda vårt överskott till intresserade köpare.

Våra motiv

De senaste åren har vi sett en successiv minskning i antalet fjärilar, bin, humlor, nyckelpigor och andra insekter i våra omgivningar. Eftersom det är viktigt för oss att leva i samklang med naturen och att vara ödmjuk inför allt levande som omger oss känns det angeläget att bryta trenden med den ständigt ökande kemikaliespridningen från ett stort antal mänskliga verksamheter runtom hela jordklotet. Vi inser att det för allas överlevnad kommer att bli nödvändigt att hushålla med alla resurser och att lokal produktion av livsmedel och andra varor blir en viktig åtgärd i denna strävan. Vi vet också att stora förändringar bygger på att många små steg tas i rätt riktning. Om var och en av oss tar ett litet steg kan det sammantaget leda till oanade förändringar.

Därför ville vi nu ta ett nytt steg på vår resa, genom att i vår ekologiska odling integrera naturlig biodling på binas villkor. Därigenom skapar vi förutsättningar för binas överlevnad och i gengäld får vi bra pollinering av våra grödor.Detta är historien bakom uppkomsten av Bigården Naturkupan. Vår målsättning är att bina skall må bra hos oss och öka i antal. Då bidrar vi till deras och därmed också vår egen överlevnad.

Val av bikupa

Så här ser det ut inne i våra bikupor.

Så här ser det ut inne i våra bikupor.

Inför uppstarten av vår bigård studerade vi olika modeller av bikupor. Den vanligaste bikupan av rammodell (som finns i olika storlekar) tycks vid närmare granskning inte vara den mest fördelaktiga med hänsyn till bina. Genom att använda ramar och prefabricerade, präglade vaxmellanväggar styr man bina att producera en enhetlig storlek på cellerna. Om bina inte styrs på detta sätt har man i naturen kunnat observera att cellstorleken varierar under säsongen, vilket tyder på att det verkar finnas anledningar till variation.

Varroakvalser, som bin under de senaste årtionden har drabbats mycket av, bekämpas bland annat genom att plocka bort drönarceller där kvalstren ofta kläcks. Genom att studera bin i naturen har man kunnat se att antalet drönare under högsäsongen kan öka till uppåt 20 procent i ett samhälle. Detta kan inte ske i en ramkupa där man dessutom plockar bort drönarceller. Drönare har troligtvis många olika uppgifter i ett samhälle bland annat vad gäller temperaturregleringen i kupan, så namnet ”drönare” har i så fall fått en oförtjänt dålig innebörd. Rätt temperatur i en bikupa är viktig för yngel, för att få lagom torrhalt i honungen men inte minst för att hålla varroakvalster under kontroll. Detta tyder på att bina utnyttjar egna mekanismer för varroabekämpning som vi kanske förbiser i vår iver att kontrollera bisamhällena. Här gäller samma förhållande som för hela naturen; ett bisamhälle är mycket mer komplext än vi kan förstå och den begränsningen är viktig att ha i åtanke.

Inspektion av läget i en bikupa, som görs flera gånger under sommarsäsongen, är en procedur som i hög grad påverkar temperaturen i bikupan, oftast genom temperatursänkning. I en ramkupa blir detta påtagligt eftersom hela samhället exponeras.

Med vägledning av de fakta som vi har fått fram samt diskussion med andra biodlare bestämde vi oss för den så kallade topplistkupan. Denna kupa är avlång och har något sluttande väggar. Ingen stapling av lådor innebär att tunga lyft elimineras. Som namnet antyder så använder man sig av lister som bina bygger sina kakor från, inga ramar. Vid inspektion behöver inte hela samhället exponeras, man särar försiktigt på de lister där man vill komma in och titta. Man behöver inte heller någon avancerad utrustning för att ta vara på honung. Honungsslunga behöver man inte utan en saftsil räcker långt. Har man flera kupor och större mängder honung kan en press underlätta arbetet.

Vinterfoder

Översyn av bisamhället.

Översyn av bisamhället.

Vår målsättning är att kunna övervintra bisamhällena och hålla dem friska, d v s undvika att de får parasiter. Vi vill därför att bina övervintrar med tillgång till egenproducerad honung som innehåller många viktiga mineraler och enzymer, vilket inte kan jämföras med sockerlösning som fortfarande är det dominerande vinterfodret för bin i Sverige.

Socker ger endast energi, inget annat, och det är föga förvånande att många samhällen får parasitangrepp och degraderas med tiden.